یکشنبه, 06 خرداد,1403
English

لیست اعضای حقیقی انجمن مهندسی رودخانه در سال 1399

لیست اعضای حقیقی انجمن مهندسی رودخانه در سال 1399

تعداد اعضای پیوسته: 181           تعداد اعضای دانشجویی: 18

ردیفنامنام خانوادگینوع عضویتآخرین مدرک تحصیلیرشته تحصیلیموسسه اخذ مدرک
1میلادابراهیمیپیوستهدکتری تخصصیعلوم و مهندسی ابدانشگاه ارومیه
2فریادابراهیمیپیوستهدانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی و مدیریت منابع آبدانشگه محقق اردبیلی
3امینابراهیمیدانشجوییکارشناسیآّبیاری وزهکشیعلوم ومهندسی آب
4مژگانابراهیمی بروجنیپیوستهکارشناسی ارشدسازه های آبیشهید چمران اهواز
5فرهادابراهیمیانپیوستهدانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی سازه های آبیدانشگاه تربیت مدرس
6صابرابراهیمیانپیوستهکارشناسی ارشدعمران - آبواحد تهران مرکزی
7فریداجلالیپیوستهدکتری تخصصیآبیاری زهکشیدانشگاه تهران
8جواداحدیانپیوستهدکتری تخصصیسازه های آبیدانشگاه شهید چمران اهواز
9حبیب الهاحمدیپیوستهکارشناسی ارشدسازه های آبیدانشگاه جامع شوشتر
10ساغراحمدیانپیوستهکارشناسی ارشدمهندسی اب و سازه های هیدرولیکیشهید چمران
11علیرضااحمدیاندانشجوییدانشجوی کارشناسیمهندسی آبدانشگاه جهرم
12میلادارجمندپیوستهدانشجوی کارشناسی ارشدعمران آب و سازه های هیدرولیکیدانشگاه سمنان
13عاطفهارفع فتح اله خانیپیوستهدکتری تخصصیسازه های آبیدانشگاه تربیت مدرس
14اسماعیلارمغاندانشجوییدانشجوی کارشناسیعمراندانشگاه محقق اردبیلی
15مهرداداسدیپیوستهدانشجوی دکتری تخصصیسازههای آبیدانشگاه تربیت مدرس
16مائدهاسکوهیپیوستهدانشجوی دکتری تخصصیعلوم و مهندسی آب- سازه های آبیدانشگاه فردوسی مشهد
17بنفشهاسلام منشپیوستهدانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی سازه های آبیدانشگاه بیرجند
18سید علیرضااسماعیلیپیوستهدانشجوی کارشناسی ارشدعلوم ومهندسی آب- سازه های آبیدانشگاه فردوسی مشهد
19کاظماسماعیلیپیوستهدکتری تخصصیعلوم ومهندسی آب- سازه های آبیدانشگاه چمران اهواز
20محموداعوری دوغائیپیوستهدانشجوی کارشناسی ارشدسازه های هیدرولیکیدانشکاه صنعتی شاهرود
21پیامافتخارپیوستهکارشناسی ارشدمهندسی عمران گرایش سازه های هیدرولیکیدانشگاه صنعتی امیرکبیر - پلی تکنیک تهران
22محمودافسوسپیوستهکارشناسی ارشدمهندسی هیدرولیکموسسه بین المللی IHE هلند
23وحیداقدامپیوستهکارشناسیمهندسی کشاورزی- سازه های آبیدانشگاه آزاد واحد خوی
24یاسمناکبریدانشجوییدانشجوی کارشناسیعلوم و‌ مهندسی ابدانشگاه جهرم
25مسعوداکبریپیوستهدکتری تخصصیمهندسی آب- سازه های آبیدانشگاه تبریز
26مریماکبری چگنیپیوستهدانشجوی کارشناسی ارشدعلوم و مهندسی آب-منابع آبدانشگاه آزاد اسلامی
27کاظماله دادیپیوستهکارشناسی ارشدعلوم و مهندسی آب-سازه های آبیدانشگاه علوم و تحقیقات
28نگیناله وردی یموتیپیوستهدانشجوی کارشناسی ارشدعلوم و مهندسی آب- سازه های آبیدانشگاه تربیت مدرس
29پرویزامانیپیوستهکارشناسیعمران - عمراندانشگاه آزاد سنندج
30محمدعلیامیدبیگیپیوستهکارشناسی ارشدمهندسی کشاورزی- سازه‌های آبیدانشگاه تربیت مدرس
31امیرامیدواریپیوستهکارشناسی ارشدعمران-سازه هیدرولیکیدانشگاه یزد
32مهدیامیرابادی زادهپیوستهدکتری تخصصیمنابع آبدانشگاه پوترا مالزی
33پرستوامیرذهنیپیوستهکارشناسی ارشدعلوم و مهندسی آب- آبیاری زهکشیدانشگاه تبریز
34سروشانصاریپیوستهکارشناسی ارشدعمران-سازه هیدرولیکیجندی شاپور دزفول
35سیدعلیایوب زادهپیوستهدکتری تخصصیمهندسی عمران-مهندسی آبدانشگاه بیرمنگام
36سید مجتبیآبدار اصفهانپیوستهکارشناسیحقوقدانشگاه آزاد اسلامی
37یاشارآریان فرپیوستهکارشناسی ارشدمهندسی مکانیکدانشگاه شهید مدنی آذربایجان
38رحیمآورندپیوستهدانشجوی دکتری تخصصیمنابع آبئانشگاه چمران اهواز
39مهدیهباقریپیوستهدانشجوی دکتری تخصصیمهندسی عمراندانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
40مریمباقریپیوستهدانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی آب-گرایش سازه های آبیدانشگاه شیراز
41علیباقریپیوستهدکتری تخصصیمهندسی عمران-مهندسی منابع آبدانشگاه لوند - سوئد
42سارا ساداتبدریپیوستهکارشناسی ارشدمهندسی سازه های آبیدانشگاه تربیت مدرس
43سید محمد مهدیبرزگرپیوستهدانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی عمران محیط زیستدانشگاهآزاد اسلامی واحد تهران غرب
44محمدبهرامی یاراحمدیپیوستهدکتری تخصصیسازه های آبیدانشگاه شهید چمران اهواز
45مسعودبیژنیپیوستهدکتری تخصصیترویج و آموزش کشاورزیدانشگاه شیراز
46جوادپارساپیوستهدکتری تخصصیعمران- آبدانشگاه علم و صنعت ایران
47علیپرمودهپیوستهدانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی آبدانشگاه شهید باهنر کرمان
48میلادپرهامیدانشجوییدانشجوی کارشناسیمهندسی آبدانشگاه جهرم
49یزدانپرهوندانشجوییدانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی آب و سازه هیدرولیکیدانشگاه تهران
50رضاپورمحمدوندپیوستهدانشجوی کارشناسی ارشدعلوم و مهندسی آبدانشگاه جهرم
51فاطمهپیشروپیوستهکارشناسی ارشدمهندسی عمرانعلوم و فنون دریایی خرمشهر
52پیمانپیکانیپیوستهکارشناسی ارشدمهندسی عمران - آب و سازه های هیدرولیکیدانشگاه شهید چمران اهواز
53ملیحه ساداتجعفریپیوستهکارشناسی ارشدسازه های آبیدانشگاه تربیت مدرس
54غزالجعفریپیوستهدانشجوی دکتری تخصصیمحیط زیست منابع آبدانشگاه تهران
55ساراجمالیپیوستهدکتری تخصصیمهندسی سازه های آبیدانشگاه منابع طبیعی گرگان
56رضاجمالیپیوستهدانشجوی دکتری تخصصیعلوم و مهندسی آبدانشگاه تهران
57مریمجمشیدنژادپیوستهدانشجوی کارشناسی ارشدعلوم و مهندسی آب گرایش سازه های آبیدانشگاه تهران پردیس ابوریحان
58محمدجنگیپیوستهکارشناسی ارشدعمران-سازه های هیدرولیکیدانشگاه ازا د واحد کرمان
59فاطمهجوانمردیپیوستهکارشناسیعلوم مهندسی آبدانشگاه جهرم
60محبوبهحاجی اسماعیلیپیوستهدکتری تخصصیمهندسی سازه های آبیدانشگاه تربیت مدرس
61امیرحسینحسن آبادیپیوستهدانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی عمران-آب و سازه های هیدرولیکیدانشگاه علم و صنعت ایران
62رضاحسین زاده اصلپیوستهدانشجوی دکتری تخصصیسازه های آبیدانشگاه تهران
63امیرحمزهحقى آبىپیوستهدکتری تخصصیتاسیسات آبیارىدانشگاه شهید چمران اهواز
64محمدحسینحکیمیاندانشجوییکارشناسیمهندسی آبدانشگاه صنعتی اصفهان
65داریوشحلوائیپیوستهکارشناسی ارشدسازه های آبیدانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان
66میتراحلیمیپیوستهدانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی کشاورزی-آبدانشگاه تبریز
67باقرحیدرپورپیوستهدکتری تخصصیمهندسی عمران- آبعلوم و تحقیقات تهران
68طوبیحیدریپیوستهکارشناسی ارشدمهندسی عمران- مهندسی رودخانهدانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
69مجیدحیدریپیوستهدکتری تخصصیسازه های آبیدانشگاه تربیت مدرس
70محمدچیاخانیپیوستهکارشناسی ارشدمهندسی عمران- مهندسی آبدانشگاه آزاد واحد مهاباد
71سهیلاخدابندهپیوستهکارشناسی ارشدمرمت اشیاء فرهنگی و تاریخیدانشگاه آزاد تهران مرکزی
72سیده زهراخمیرانیپیوستهکارشناسی ارشدمهندسی عمران-آب و سازه های هیدرولیکیدانشگاه صنعتی شریف
73حامدخواجویپیوستهدانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی آب و سازه های هیدرولیکیدانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
74مصطفیخوش چهرهپیوستهکارشناسی ارشدعمراندانشگاه شهید چمران اهواز
75رسولدانشفرازپیوستهدکتری تخصصیعمران آبدانشگاه اژه
76حانیهدبیریپیوستهکارشناسیعلوم ومهندسی آبدانشگاه جهرم
77مهدیدریائیپیوستهدکتری تخصصیسازه های آبیدانشگاه شهید چمران اهواز
78قربانعلیدزوارهپیوستهدکتری تخصصیمهندسی عمران- محیط زیست (حوزه خاک و پسماند)دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
79امیر احمددهقانیپیوستهدکتری تخصصیمهندسی عمران آبدانشگاه تربیت مدرس
80مسیحذوالقدرپیوستهدکتری تخصصیسازه های آبیدانشگاه چمران
81علیشیررستمیپیوستهکارشناسیعمران-سد و شبکه و عمران فن آوری ساختماندانشکده صنعت آب و برق
82حمید رضارستمی رادپیوستهدانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی آب سازه های هیدرولیکیدانشگاه بیرجند
83قبادرستمی زادپیوستهدکتری تخصصیآبخیزداریدانشگاه تهران
84میلادرضاییدانشجوییدانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی آبدانشگاه محقق اردبیلی
85پریسارضائیدانشجوییدانشجوی کارشناسیعلوم و مهندسی آبدانشگاه جهرم
86عصمتروشنیپیوستهکارشناسی ارشدمهندسی سازه های آبیدانشگاه شهید باهنر کرمان
87حسینریاحی مدوارپیوستهدکتری تخصصیسازه های آبیدانشگاه تربیت مدرس
88محمدرضازایریپیوستهدکتری تخصصیمهندسی سازه های آبیدانشگاه شهیدچمران اهواز
89حسینزندی لکپیوستهکارشناسی ارشدآبیاری و زهکشیدانشگاه آزاد مرودشت
90مهدیزینی وندپیوستهدکتری تخصصیسازه های آبیدانشگاه شهید چمران
91عابدینساجدیپیوستهدانشجوی دکتری تخصصیعمران آب - سازه هیدرولیکیدانشگاه ازاد تهران شمال
92مازیارسبزه پرورپیوستهدانشجوی دکتری تخصصیمهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آبتهران جنوب
93رضاسبزیوندپیوستهکارشناسی ارشدمهندسی آبدانشگاه امیرکبیر
94سید محسنسجادیپیوستهدکتری تخصصیسازه های آبیدانشگاه شهید چمران اهواز
95مهدیسرائی تبریزیپیوستهدکتری تخصصیعلوم و مهندسی آبدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
96عبدالهسردستهپیوستهدکتری تخصصیمهندسی سازه های آبیدانشگاه تربیت مدرس
97فاطمهسمیع پورپیوستهکارشناسی ارشدآبیاری و زهکشیتربیت مدرس
98ساحلسهرابیپیوستهکارشناسی ارشدمهندسی رودخانهدانشگاه شهید چمران اهواز
99مهدیسهرابیپیوستهدانشجوی کارشناسی ارشدآبیاری و زهکشیدانشگاه جهرم
100سیناسهرابیپیوستهکارشناسی ارشدمهندسی عمران- سازه های هیدرولیکیدانشگاه علم و صنعت تهران
101محمدمهدیسوریپیوستهکارشناسی ارشدمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی کرمان
102شکوفهشارونی زادهپیوستهدانشجوی دکتری تخصصیمهندسی آب - سازه های آبیدانشگاه شهید چمران اهواز
103اسمعیلشاکرپیوستهدکتری تخصصیسازه های آبیدانشگاه شهید چمران اهواز
104فاطمهشاکر سورهپیوستهکارشناسی ارشدعلوم و مهندسی آب - منابع آبدانشگاه تبریز
105کاظمشاه وردیپیوستهدکتری تخصصیعلوم و مهندسی آب- سازه های آبیدانشگاه تربیت مدرس
106ارزوشایستهپیوستهدانشجوی کارشناسی ارشدسازه هیدرولیکیپیام نور تهران شمال
107شهابشرف الدیندانشجوییدانشجوی کارشناسیعمران- آب و فاضلابشهید بهشتی
108فائزهشریعتی تبارپیوستهکارشناسی ارشدمهندسی آبیاری و زهکشیدانشگاه بیرجند
109محمودشفاعی بجستانپیوستهدکتری تخصصیهیدرولیکدانشگاه ایالتی کلرادو
110مصطفیشهریدانشجوییدانشجوی کارشناسیمهندسی عمراندانشگاه گلستان
111حبیبهشیبانی فردپیوستهکارشناسی ارشدمهندسی سازه‌های آبیدانشگاه شهید باهنر کرمان
112عظیمشیردلیپیوستهدکتری تخصصیتاسیسات آبیشهید چمران اهواز
113غلامرضاصالحیپیوستهدانشجوی کارشناسی ارشدآبیاری زه کشیدولتی تبریز
114کمیلصامتپیوستهکارشناسی ارشدمهندسی آب و سازه های هیدرولیکیدانشگاه آزاد مراغه
115حسینصبورکازرانپیوستهکارشناسی ارشدمهندسی عمران-سازه های هیدرولیکیدانشگاه فردوسی مشهد
116علیرضاصدیقپیوستهدانشجوی دکتری تخصصیسازه های آبیدانشگاه شهید چمران اهواز
117امیرهادیصفوی نیاپیوستهکارشناسیآبیاریآراد کرمان
118امیرصمدیپیوستهدکتری تخصصیسازه های آبیدانشگاه تهران
119مرتضیصمدیانپیوستهدانشجوی دکتری تخصصیعلوم و مهندسی منابع آبدانشگاه تبریز
120زهرهطالبیپیوستهدانشجوی دکتری تخصصیمهندسی کشاورزی- سازه های ابیدانشگاه تبریز
121فرزادطاهریدانشجوییدانشجوی کارشناسیمهندسی آبدانشگاه دولتی جهرم
122حیدرعابدیدانشجوییدانشجوی کارشناسیمهندسی عمران-آب وسازه های هیدرولیکیدانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
123محمدعامل صادقیپیوستهدکتری تخصصیسازه های آبیعلوم و تحقیقات تهران
124جوادعباسیدانشجوییکارشناسی ارشدسازه های آبیدانشگاه زنجان
125زهراعبداللهیپیوستهدکتری تخصصیعلوم و مهندسی آبخیزداریدانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
126سیدحمیدرضاعبدالهی معمارزادهپیوستهکارشناسی ارشدمهندسی آبخیزداریدانشگاه تهران
127حمیدرضاعزیزیپیوستهکارشناسی ارشدعمران-مهندسی و مدیریت منابع آبدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
128رضاعزیزیپیوستهدکتری تخصصیسازه‌های آبیدانشگاه شهید چمران اهواز
129حسینعزیزی نادیانپیوستهکارشناسی ارشدعمران-گرایش آب و سازه های هیدرولیکیدانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
130غلامرضاعزیزیانپیوستهدکتری تخصصیسازه های آبیدانشگاه نیوکاسل اپان تاین
131آتوساعطائیانپیوستهدکتری تخصصیسازه های آبیدانشگاه تربیت مدرس
132هالهعلمشاهیپیوستهدانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی منابع آبدانشگاه بین المللی امام خمینی
133احسانعلی آبادیپیوستهدانشجوی دکتری تخصصی,هواشناسی کشاورزیدانشگاه تهران
134میلادعلیزاده جبه دارپیوستهکارشناسیعلوم و مهندسی آبدانشگاه محقق اردبیلی
135علیرضاعماددانشجوییدانشجوی کارشناسیمهندسی آبدانشگاه دولتی جهرم
136حمیدهغفاریپیوسته   
137سمیهغفاری پله شاهیپیوستهدانشجوی دکتری تخصصیسازه های آبیتربیت مدرس
138هادیغلامیپیوستهکارشناسی ارشدآب و سازه های هیدرولیکیعلوم و فنون دریایی خرمشهر
139مصطفیفاضلیپیوستهدانشجوی دکتری تخصصیمهندسی عمران-مهندسی آب و سازه های هیدرولیکیدانشگاه تربیت مدرس
140اباذرفتحیپیوستهکارشناسی ارشدسازه های آبیدولتی
141منوچهرفتحی مقدمپیوستهدکتری تخصصیهیدرولیک و مهندسی رودخانهدانشگاه واترلو کانادا
142فاطمهفرشیپیوسته   
143بهمنفکوریپیوستهدکتری تخصصیمهندسی آبدانشگاه تربیت مدرس
144حسامفولاد فرپیوستهدکتری تخصصیسازه های آبیدانشگاه شهید چمران
145اتابکفیضیپیوستهدکتری تخصصیمهندسی عمران-مهندسی آبدانشگاه صنعتی امیرکبیر
146محمدقادری بایهپیوستهکارشناسی ارشدمهندسی آب سازه های آبیدانشگاه ارومیه
147فیروزقاسم زادهپیوستهدکتری تخصصیسازه های آبیدانشگاه تهران
148حسامقدوسیپیوستهدکتری تخصصیسازه های آبیدانشگاه تربیت مدرس
149معصومهقدوسیپیوستهکارشناسیمهندسی  آباردکان یزد
150مهدیقمشیپیوستهدکتری تخصصیسازه های آبیدانشگاه ولنگونگ استرالیا
151علیقهرمانزاده گنبریپیوستهدانشجوی دکتری تخصصیمهندسی عمران- مهندسی آب و سازه های هیدرولیکیدانشگاه ارومیه
152الههکاکاوندپیوستهکارشناسی ارشدعمران - سازه های هیدرولیکیدانشگاه امیرکبیر
153حامدکتابچیپیوستهدکتری تخصصیمهندسی عمراندانشگاه صنعتی شریف
154مسعودکرباسیپیوستهدکتری تخصصیسازه های آبیدانشگاه تهران
155مجتبیکردنائیجپیوستهکارشناسی ارشدمهندسی عمران- مهندسی رودخانهدانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان
156زهراکریم زاده دهکردیپیوستهکارشناسی ارشدمهندسی عمران.آب و سازه های هیدرولیکیدانشگاه صنعتی خواجه نصیر
157حانیهکریمیدانشجوییدانشجوی کارشناسیمهندسی ابدانشگاه دولتی جهرم
158پیمانکشاورزپیوستهدانشجوی کارشناسی ارشدعلوم و مهندسی آبدانشگاه جهرم
159امیرمحمدکیانیدانشجوییدانشجوی کارشناسیعلوم و مهندسی آبشهید چمران اهواز
160پیمانلطفیپیوستهکارشناسی ارشدسازه های آبیدانشگاه زنجان
161علی محمدمامیپیوستهکارشناسیمهندسی ابدانشگاه ایلام
162جعفرمامی زادهپیوستهدکتری تخصصیسازه های آبیدانشگاه تربیت مدرس
163محسنمجلسیپیوستهدکتری تخصصیآلودگی آبدانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
164محمدحسینمحصلپیوستهدانشجوی دکتری تخصصیمهندسی عمران گرایش سواحل بنادر و سازه های دریاییدانشگاه صنعتی سهند تبریز
165جمالمحمد ولی سامانیپیوستهدکتری تخصصیمهندسی منابع آبدانشگاه واترلو
166سانازمحمدیپیوستهدکتری تخصصیآبیاری و زهکشیدانشگاه تربیت مدرس
167داودمحمودزادهپیوستهدکتری تخصصیمهندسی عمران-مهندسی محیط زیستدانشگاه تهران
168فاطمهمروتپیوستهکارشناسی ارشدبهداشت محیطعلوم پزشکی تهران
169مهدیمسافریپیوستهکارشناسی ارشدعمران - سازه هیدرولیکیدانشگاه علم و صنعت
170اعظممسعودیپیوستهدکتری تخصصیمهندسی عمران-آبدانشگاه شهید بهشتی
171محمودمشعلپیوستهدکتری تخصصیمهندسی عمران-هیدرولیکدانشگاه منچستر
172احسانمقدسیپیوستهکارشناسی ارشدمهندسی عمران-رودخانهدانشگاه شهید چمران اهواز
173فاطمهملکیپیوستهکارشناسی ارشدمهندسی عمران- مهندسی آب و سازه هیدرولیکیدانشگاه زنجان
174نگینمندگاری شریف آبادپیوستهدانشجوی کارشناسی ارشداب و سازه های هیدرولیکیدانشگاه تهران
175سید حسینمهاجریپیوستهدکتری تخصصیمهندسی عمران هیدرولیکدانشگاه کوئین ماری
176نشاطموحدیپیوستهدکتری تخصصیسازه های آبیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
177زینبمولائیپیوستهکارشناسی ارشدمهندسی کشاورزیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
178حجتمیان آبادیپیوستهدکتری تخصصیعمران مدیریت منابع آبDelft
179ساره ساداتمیرپنجیپیوستهکارشناسی ارشدسازه های آبیدانشگاه علوم وتحقیقات تهران
180رضامیرزائیپیوستهکارشناسی ارشدمهندسی عمران آب و سازه هیدرولیکیدانشگاه مراغه
181آروینمیرعلیزادهپیوستهکارشناسیعلوم و مهندسی آبدانشگاه ارومیه
182سید حمیدمیرنیاپیوستهکارشناسی ارشدعلوم و مهندسی آب-سازه های آبیدانشگاه تهران
183محمد حسننادریپیوستهکارشناسی ارشدمهندسی منابع آبدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
184ساماننجفیپیوستهدانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی عمران گرایش آب و سازه‌های هیدرولیکیدانشگاه شهید چمران اهواز
185نیمانجفیپیوستهکارشناسیعلوم و مهندسی آبدانشگاه شهید چمران اهواز
186سمانهنجومی سیاهمردپیوستهدانشجوی دکتری تخصصیعلوم و مهندسی آب- سازه های آبیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
187محمد جوادنصراصفهانیپیوستهدکتری تخصصیسازه های آبیدانشگاه شهید چمران
188آرزونقریان عراقپیوستهکارشناسیمهندسی آبدانشگاه منابع طبیعی گرگان
189زهرانوروزی راددانشجوییدانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی آب-سازه های آبیدانشگاه مازندران-ساری
190رضانوروزی سرکارآبادپیوستهدکتری تخصصیسازه های آبیدانشگاه تبریز
191شهابنیرپیوستهدانشجوی دکتری تخصصیمهندسی آب و سازه های هیدرولیکیدانشگاه سمنان
192سید جوادهاشمی اونجیپیوستهکارشناسی ارشدعمران-سازه های هیدرولیکیدانشگاه تربیت مدرس
193میلادوارسته گندشمینپیوستهکارشناسی ارشدعمران سازه هیدرولیکیدانشگاه محقق
194پیمانورجاوندپیوستهدکتری تخصصیمهندسی آب-سازه های آبیدانشگاه تبریز
195مهدیوفاخواهپیوستهدکتری تخصصیآبخیزداریدانشگاه تهران
196جلالولی الهیپیوستهدکتری تخصصیمحیط  زیست آبیدانشگاه تربیت مدرس
197ابراهیمولیزادگانپیوستهکارشناسیسازه های آبیدانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
198بهارهیارمحمدیپیوستهکارشناسی ارشدمهندسی سازه های آبیدانشگاه شهید چمران اهواز
199مهدییاسیپیوستهدکتری تخصصیمهندسی رودخانهدانشگاه موناش

آخرین اخبار
test
test
1400/07/03
برگزاری کارگاه آموزشی مجازی HEC-HMS
مدرس دوره: آقای دکتر حسین ریاحی مدوار
1400/01/20
برگزاری کارگاه مجازی آموزشی FLOW-3D پیشرفته
مدرس دوره: آقای دکتر کاظم شاهوردی
1399/11/30
برگزاری کارگاه مجازی آموزشی HEC-RAS-5.0.7 یک بعدی (مقدماتی)
مدرس دوره: آقای دکتر حسین ریاحی
1399/11/04
فراخوان فعالیت در کمیته های تخصصی انجمن مهندسی رودخانه ایران
کمیته های تخصصی انجمن در ۶ بخش از علاقمندان و پژوهشگران محترم دعوت به فعالیت می نماید.
1399/10/24
برگزاری کارگاه آموزشی مجازی FLOW-3D
مدرس دوره: آقای دکتر فیروز قاسم زاده
1399/09/29
رویداد ملی آب مشهد 1399
دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می کند
1399/08/01