یکشنبه, 06 خرداد,1403
English

Inquiry into the Authenticity of English Attendance Certificates

English Attendance Certificates

Date of Issue Certificate No.Name and Surname Row No.
2021.01.14 ws001001 Parviz Amani 001
2021.01.14 ws001002 Javad Abbasi 002
2021.01.14 ws001003 Abedin Sajedi 003
2021.01.14 ws001004 Solaiman Rahimi 004
2021.01.14 ws001005 Peyman Keshavarz Abpardeh 005
2021.01.14 ws001006 Samaneh Nojoumi Siahmard 006
2021.01.14 ws001007 Reza Pourmohammadvand 007
2021.01.14 ws001008 Mehdi Sohrabi 008
2021.01.14 ws001009 Peyman Lotfi 009
2021.01.14 ws001010 Arvin Miralizadeh Jalalat 010
2021.01.14 ws001011 Seyyed Alireza Esmaili 011
2021.01.14 ws001012 Alireza Nasrollahzadeh Sabet 012
2021.01.14 ws001013 Amir Omidvari 013
2021.01.14 ws001014 Reza Norouzi 014
2021.01.14 ws001015 Milad Varasteh Gendeshmin 015
2021.01.14 ws001016 Negin Mondegari Sharifabad 016
2021.01.14 ws001017 Hossein Azizi Nadian 017
2021.01.14 ws001018 Masood Akbari 018
2021.01.14 ws001019 Atousa Ataieyan 019


.

.


Date of Issue Certificate No.Name and SurnameRow No.
2021.02.13 ws002001 Parviz Amani 001
2021.02.13 ws002002 Javad Abbasi 002
2021.02.13 ws002003 Abedin Sajedi 003
2021.02.13 ws002004 Fatemeh Haji Hosseyni Barenji 004
2021.02.13 ws002005 Ardavan Matin 005
2021.02.13 ws002006 Kimia Esmaeilinejad 006
2021.02.13 ws002007 Reza Teimourey 007
2021.02.13 ws002008 Amir Omidvari 008
2021.02.13 ws002009 Zeinab Mirzaie 009
2021.02.13 ws002010 Mohammad Chia Khani 010
2021.02.13 ws002011 Parisa Soleimani 011
2021.02.13 ws002012 Masoud Rasouli 012
2021.02.13 ws002013 Masood Akbari 013
2021.02.13 ws002014 Atousa Ataieyan 014
2021.02.13 ws002015 Fatemeh Sereshti 015
2021.02.13 ws002016 Peyman Lotfi 016
2021.02.13 ws002017 Parisan Mansouri 017
2021.02.13 ws002018 Atabak Feizi 018

.

.

Date of Issue Certificate No.Name and SurnameRow No.
2021.03.11 ws003001 Parviz Amani 001
2021.03.11 ws003002 Nazli Mirzaei 002
2021.03.11 ws003003 Bahman Mehrnia 003
2021.03.11 ws003004 Mohammad Souri Roudavari 004
2021.03.11 ws003005 Fatemeh Abdi 005
2021.03.11 ws003006 Parnian Siahvashi Dastjerdi 006
2021.03.11 ws003007 Mehrnazosadat Ghaheri 007
2021.03.11 ws003008 Alireza Nasrollahzadeh Sabet 008
2021.03.11 ws003009 Solaiman Rahimi 009
2021.03.11 ws003010 Seyyed Alireza Esmaili 010
2021.03.11 ws003011 Masood Akbari 011
2021.03.11 ws003012 Atousa Ataieyan 012
2021.03.13ws003013Neshat Movahedi013

.

.


Date of Issue Certificate No.Name and SurnameRow No.
2021.04.23 ws004001 Reza Teimourey 001
2021.04.23 ws004002 Zahra Rashid 002
2021.04.23 ws004003 Mostafa Mansourianfar 003
2021.04.23 ws004004 Ardavan Matin 004
2021.04.23 ws004005 Behnam Saadatifar 005
2021.04.23 ws004006 Masood Akbari 006
2021.04.23 ws004007 Atousa Ataieyan 007

.

.

.

.

.

Date of Issue Certificate No.Name and SurnameRow No.
2022.03.10 ws005001 Arezo Bayat 001
2022.03.10 ws005002 Maedeh Bateni 002
2022.03.10 ws005003 Faezeh Safari 003
2022.03.10 ws005004 MohammdAref Hamdi 004
2022.03.10 ws005005 Sahand Karimi 005
2022.03.10 ws005006 Ali Karimi 006
2022.03.10 ws005007 Javad Abbasi 007
2022.03.10 ws005008 Masood Akbari 008

آخرین اخبار
test
test
1400/07/03
برگزاری کارگاه آموزشی مجازی HEC-HMS
مدرس دوره: آقای دکتر حسین ریاحی مدوار
1400/01/20
برگزاری کارگاه مجازی آموزشی FLOW-3D پیشرفته
مدرس دوره: آقای دکتر کاظم شاهوردی
1399/11/30
برگزاری کارگاه مجازی آموزشی HEC-RAS-5.0.7 یک بعدی (مقدماتی)
مدرس دوره: آقای دکتر حسین ریاحی
1399/11/04
فراخوان فعالیت در کمیته های تخصصی انجمن مهندسی رودخانه ایران
کمیته های تخصصی انجمن در ۶ بخش از علاقمندان و پژوهشگران محترم دعوت به فعالیت می نماید.
1399/10/24
برگزاری کارگاه آموزشی مجازی FLOW-3D
مدرس دوره: آقای دکتر فیروز قاسم زاده
1399/09/29
رویداد ملی آب مشهد 1399
دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می کند
1399/08/01